- Producten

Catharos Cosmetics

De voetverzorgingsprodukten van Catharos Cosmetics zijn verrijkt met ureum en perzikpit olie en bieden een uitstekende basis voor intensieve Voetverzoring. De crème’s zijn speciaal gemaakt voor de schrale, droge en schilferige huid die gebarsten is of reeds kloven vormt.

De crème's zijn verrijkt met 2 bijzondere ingrediënten

Ureum
Ureum is een natuurlijke stof die het vocht van de huid vasthoudt en daardoor geschikt is voor droge tot zeer droge huid. De ureum in de crème verminderd schilfering van de huid. Ook zorgt het voor een huid die soepel aanvoelt en minder trekkerig is.

Perzikpit olie (Prunus Persica Kernel)
Een lichte en zijdezachte olie. Deze wordt snel opgenomen door de huid en is niet vet. Het voedt de huid en maakt deze zacht en soepel en verbeterd de huidbarriére.

Klovencrème forte 30% ureum, te verkrijgen in 110 ml en 250 ml

Voetencrème extra, te verkrijgen in 150 ml

Voetenscrubcrème, te verkrijgen in 150 ml

Dode Zee voetbad zout, te verkrijgen in 600 gr.

BCL Critical Repair Cream

 • De Naturel Remedy Critical Repair Cream is voor het hele lichaam te gebruiken.
 • De Critical Repair Cream is echt een geweldig product en de oplossing voor droge (winter) handen, ellebogen en benen.
 • Uitermate geschikt voor een huid met eczeem en psoriasis! 
 • Het is ook een natuurlijk organisch product zonder parabenen dus veilig te gebruiken voor iedereen.
 • Het is een stevige crème die toch snel intrekt en een aangename geur heeft. 

Critical Repair Cream 'Sea Kelk': Kelp is een zeewier en valt onder de zeegroenten. Kelp beval zeer veel mineralen en staat bekend als belangrijke bron van natuurlijke jodium.

Te verkrijgen in 89 ml en 200 ml

Mykored

Tegen schimmel/mycose nagels.

Te verkrijgen in 50 ml tincture en 20 ml crème

Privacy Policy

Pedicure Praktijk Jomas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Jomas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
Als Pedicure Praktijk Jomas ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Praktijk Jomas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Jomas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer/Mobiel nummer;
 • Geslacht
 • Gegevens over gezondheid (diabeet, medicatie, allergieën, toestand voet (eelt, likdoorn, ingroeiende nagels, nagelschimmel e.d.)
Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Jomas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst (zo lang u bij mij in de praktijk komt) en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Pedicure Praktijk Jomas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Pedicure Praktijk Jomas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 

Rechten omtrent uw beveiliging

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemd verzoek.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!
Contactgegevens:
Pedicure Praktijk Jomas
Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
06-15-102936
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

 

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland.